ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Centrum de Vrijheid, betreffende deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Centrum de Vrijheid. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Dit is de versie van September 2019. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervallen alle vorige versies.

 

Artikel 2. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, per mail of in persoon voor het volgen van een les voor coaching, healing of beweging.

Na een proeftraining van Pilates/pilatyoga krijgt de klant een mondelinge toelichting op de algemene voorwaarden, het lesrooster en een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient de klant ingevuld en voorzien van een handtekening te retourneren. Deze men kan inleveren bij Centrum de Vrijheid.

Het lidmaatschap bij Centrum de Vrijheid is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Centrum de Vrijheid.

 

Artikel 3. Betaling

De tarieven staan gepubliceerd op de website van Centrum de Vrijheid.

Losse lessen en introductielessen kunnen naast voorafbetaling ook direct na de training contant  worden voldaan in de studio van Centrum de Vrijheid. De klant dient het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.

De betaling kan voldaan worden middels een betaalverzoekje, waarbij het verschuldigde bedrag uiterlijk op de datum van training op de bankrekening van Centrum de Vrijheid dient te staan. De klant kan ook contant betalen op de dag van training in de studio van Centrum de Vrijhied. Bij niet tijdige betaling brengt Centrum de Vrijheid  € 15,- administratiekosten in rekening.

Centrum de Vrijheid heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vooruit betaalde lessen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 4. Annulering door de klant

Annulering van een afspraak is kosteloos indien de klant Centrum de Vrijheid minimaal 24 uur vóór aanvang van de coaching, beweging of healings sessie hiervan in kennis stelt. Hieronder vallen tevens de bijbehorende afspraken van respectievelijk proef- en introductie lessen.

 

Artikel 5. Wijziging en annulering door ‘Centrum de Vrijheid’

Centrum de Vrijheid heeft het recht zonder opgave van reden trainingsdata en -tijden te wijzigen.

Centrum de Vrijheid heeft het recht zonder opgave van reden een training/sessie te annuleren. De gemiste sessie wordt niet in rekening gebracht.

Centrum de Vrijheid heeft het recht tariefwijzigingen door te voeren. Dit gebeurt hoogstens eens per jaar. De tariefwijzigingen worden tijdig aan de bestaande klanten doorgegeven en worden gepubliceerd op de website Centrum de Vrijheid.

 

Artikel 6. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

Het volgen van Pilates/yoga/adem trainingen/sessies is geheel voor eigen risico van de klant.

Als de klant een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de (huis)arts. Alleen bij een positief advies van de (huis)arts kan de klant deelnemen. De klant is verplicht Centrum de Vrijheid voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.

Centrum de Vrijheid is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor medische aandoeningen en/of enigerlei andere vorm van lichamelijk of geestelijk letsel voor, tijdens en na de training. Dit geldt evenzo voor eventuele schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de klant.

 

Artikel 7. Vastleggen van gegevens Centrum de Vrijheid uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Centrum de Vrijheid  te melden.

 

Artikel 8. Huisregels

Zorg voor makkelijk zittende kleding en wees voorzichtig met roken, geurtjes etc voor de les.

Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt. Bewaak je eigen grenzen.

Voer geen houdingen uit die pijnlijk zijn. Bij stekende pijn altijd uit de houding komen.

Vul het inschrijfformulier eerlijk in

Kom op tijd. Centrum de Vrijheid is 10 minuten voor de les geopend. Tijdens de lessen is de deur gesloten. Er mag in de ruimte niet worden gegeten. Na de les maak je de geleende mat schoon.

 

Artikel 9. Opzegging

Centrum de Vrijheid hanteert een maand opzegtermijn.

Dit dient schriftelijk, via Email, of Whatsapp te worden gemeld.